ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Adres zetel:

Helleven (C) 8E  2920 Kalmthout
Ondernemingsnummer: BE 0659.879.617

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

2.1. Toepassing 

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant/klant/opdrachtgever.

Onderhavige voorwaarden zijn de enig geldende tussen partijen. De klant/opdrachtgever doet afstand van alle bepalingen en voorwaarden die in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk werden bedongen.

2.2. Aanvaarding

Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant/opdrachtgever van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welke eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant/opdrachtgever.

2.3. Aanpassing 

ULTIMATE WOODWORKS BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik aan te passen en/of aan te vullen. 

2.4. Ongeldigheid clausule 

De ongeldigheid van één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige clausules niet aan. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

ARTIKEL 3. AANVANG DER WERKZAAMHEDEN

3.1. Studies, offertes en overeenkomsten

Onze offertes zijn 1 maand geldig.

Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de bestuurder of zijn aangestelde werden ondertekend. 

Schuur- en schilderwerken zijn niet in onze offertes opgenomen, tenzij anders vermeld op de offerte.

Indien het Btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Veiligheidscoördinatie-voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant/opdrachtgever.

Energieprestatieregelgeving-voorzieningen opgelegd door de opdrachtgever die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het vereiste E-peil.

3.2. Voorschot

Bij aanvaarding van de offerte kan ULTIMATE WOODWORKS BV tegen de startdatum een voorschot van 50% van het geraamde totaalbedrag van de werken opvragen, te storten op het in de voorschotfactuur vermelde rekeningnummer, tenzij anders afgesproken.

ULTIMATE WOODWORKS BV is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de werken op te schorten tot het afgesproken voorschot daadwerkelijk is betaald.

3.3. Geschiktheid van het werkterrein

De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in onder andere studies, plannen, documenten, schetsen en tekeningen, stalen en ontwerpen enzovoort. De klant/opdrachtgever verbindt er zich toe deze technische informatie (eventueel verkregen via zijn aangestelde vb. architect of studiebureau) voorafgaand aan de werken, te weten ten minste 30 werkdagen voor de aanvang van de werken, te overhandigen aan de aannemer. Deze informatie moet tijdig aan de aannemer bezorgd worden zodat hi over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan of in geval van incorrecte of onvolledige informatie, kan de aannemer niet aangesproken worden voor eventuele schade, vertragingen of termijnoverschrijding die hieruit voortvloeien.  

De klant/opdrachtgever moet ervoor zorgen dat het werkterrein zuiver is. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden en afgewerkt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk te maken. De klant/opdrachtgever staat zelf in voor alle voorbereidende werken. De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend aan de klant/opdrachtgever.

Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant.

De klant dient te zorgen voor een waterpas en vlakke funderingsplaat, tenzij anders vermeld in de offerte. 

Bij de bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dient de klant/opdrachtgever ten laatste bij de start der werkzaamheden in het bezit te zijn van de nodige vergunningen. Overtredingen hierop kunnen niet op ULTIMATE WOODWORKS BV verhaald worden. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant/opdrachtgever.

De klant/opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor de aanvang van de werken.

De opmeting kan maar plaatsvinden op het ogenblik dat alle raam-en deuropeningen afgewerkt zijn en de dorpels geplaatst zijn. Dit ogenblik dient door de klant/opdrachtgever onmiddellijk doorgegeven worden aan de aannemer. Indien de klant/opdrachtgever alsnog vroeger de opdracht geeft tot aanvang van de fabricatie, dan kan ULTIMATE WOODWORKS BV in geen geval aansprakelijk worden gesteld inzake de juistheid van de opgegeven maten.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE WERKEN

4.1. Inspanningsverbintenis

Alle door ULTIMATE WOODWORKS BV verrichte werken worden als inspanningsverbintenissen gekwalificeerd. 

De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). De klant/opdrachtgever aanvaardt deze uitvoeringsregels.

4.2. Termijn van uitvoering

Elke termijn van levering van arbeid  en uitvoering van werken wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid.

Laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant/opdrachtgever niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

In geval van onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om (= overmacht), kan de uitvoeringstermijn worden geschorst zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 kalenderdagen  na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. 

Wanneer de uitvoeringstermijn door toedoen van de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken wordt opgeschort of onderbroken, is de klant/opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan de aannemer van € 25,00 euro per dag voor gederfde winst. De aannemer bepaalt dan zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

4.3. Onderaanneming

ULTIMATE WOODWORKS BV is steeds gerechtigd één of meer aspecten van de contractuele opdracht door te geven aan een door hem gekozen onderaannemer, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 5. PRIJS EN BETALING

5.1. Prijs – herziening

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege opgelegd worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

De prijzen zoals opgegeven in de offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op datum van de opstelling van de offerte. 

ULTIMATE WOODWORKS BV is gerechtigd haar prijs te herzien, zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant:

Werkuren beginnen te tellen vanaf het vertrek van de zetel van ULTIMATE WOODWORKS BV, inclusief laden en lossen.

5.2. Meerwerken

Meerwerken, zijnde werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, zullen steeds aan de klant/opdrachtgever doorgerekend worden. 

In afwijking van artikel 1793 van het oud Burgerlijk Wetboek kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

5.3. Betalingsvoorwaarden

Voorschotfacturen en tussentijdse facturen zijn steeds contant betaalbaar binnen de 8 kalenderdagen na de datum erop vermeld. De slotfacturen zijn steeds contant betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na de datum erop vermeld. Tenzij anders vermeld.

Bij ontstentenis van protest per aangetekende brief binnen de 8 kalenderdagen na verzending van de factuur, zal deze als aanvaard worden beschouwd door de klant/opdrachtgever.

Het bewijs van de verzending van de factuur wordt geleverd door het uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes van de aannemer.

Bij overschrijding van deze termijnen is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke gesteld zonder dat een officiële aanmaning vereist is.

ARTIKEL 6: NIET-NAKOMING CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

6.1. Niet (tijdige) betaling

Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur tot de ontvangst van het volledige bedrag. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling  een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van € 125,00. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant/opdrachtgever. 

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant/opdrachtgever tot gevolg. 

Betalingen na vervaldatum zullen in eerste instantie in mindering worden gebracht op rente en kosten en pas daarna op de hoofdsom.

Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur volledig wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door door de aannemer. De aannemer bepaalt alsdan zelf wanneer hij de werken opnieuw zal aanvatten, zonder dat hij hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd kan zijn. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant/opdrachtgever deze schade dienen te vergoeden.

Desgevallend kan de aannemer ook beslissen de nog uit te voeren werken (volledig) te annuleren. In dat geval is de klant/opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zoals hierna bepaald onder artikel 6.2. 

De aannemer behoudt zich verder het retentierecht/eigendomsvoorbehoud voor in geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag. De niet-geïncorporeerde goederen blijven alsdan eigendom van de aannemer tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag. 

6.2. Eenzijdige verbreking 

Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door toedoen van de klant/opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen en benodigdheden voor de betrokken werf, vermeerderd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs, zijnde de totale aannemingssom.  

De aannemer behoudt zich alsdan het retentierecht/eigendomsvoorbehoud. De niet-geïncorporeerde goederen blijven eigendom van de aannemer en zullen op eerste verzoek van de aannemer dienen overhandigd te worden aan de aannemer.

In geval van wijziging in de toestand van de klant/opdrachtgever (zoals bijvoorbeeld in geval van overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging van de vennootschap, wankele solvabiliteit, faillissement, collectieve schuldenregeling en dergelijke meer), heeft ULTIMATE WOODWORKS BV het recht om alle leveringen en werken te onderbreken en/of elke bestaande overeenkomst met de klant/opdrachtgever te verbreken  zonder recht op schadevergoeding in hoofde van laatstgenoemde, doch onverminderd het eigen recht van de aannemer op schadevergoeding zoals voormeld.

ARTIKEL 7. KLACHTEN – PROTEST

7.1. Zichtbare gebreken of gebreken in de conformiteit

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 kalenderdagen via een aangetekend schrijven worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

Worden niet beschouwd als een gebrek – voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen – :

7.2. verborgen gebreken

Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de maand na ontdekking ervan en uiterlijk binnen het jaar vanaf de oplevering, via een aangetekend schrijven worden gemeld aan de aannemer, op straffe van verval.

7.3. Geen inhouding van de prijs

Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van de klant/opdrachtgever nimmer op. De klant/opdrachtgever is nooit gerechtigd enige inhouding op de prijs of een gedeelte van de prijs te doen, zelfs niet ten titel van waarborg, bij klachten of geschil.

ARTIKEL 8: RISICO – WAARBORG – AANSPRAKELIJKHEID 

8.1. Overdracht risico

Indien het materiaal ter plaatse bij de klant/opdrachtgever voorafgaandelijk wordt geleverd, blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant/opdrachtgever achter. De klant/opdrachtgever is jegens de aannemer aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit (schade aan of vervreemding van deze goederen) dat zich voordoet op de werf aan de goederen/materialen van de aannemer, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs kleine fout), als een fout van de personen voor wie de klant/opdrachtgever instaat of fouten van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of geduld. De klant/opdrachtgever zal de aannemer dienaangaande  integraal vrijwaren voor aanspraken van derden.

Het risico gaat over op de klant/opdrachtgever vanaf de levering van de diensten en de plaatsing van de goederen. 

Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant/opdrachtgever het geleverde werk of goed niet met de normale zorg die van hem mag verwacht worden, heeft behandeld. Dit is op eigen risico.

8.2. Garantie materialen en producten fabrikant/leverancier

Op de verwerkte materialen en producten gelden de garanties van de fabrikant/leverancier. De garanties van ULTIMATE WOODWORKS BV reiken op dat punt niet verder dan die van de fabrikant/leverancier in kwestie.

8.3. Zichtbare gebreken

De aannemer is enkel aansprakelijk voor de zichtbare gebreken wanneer deze zijn kenbaar gemaakt aan hem binnen de vooropgestelde termijn van 8 kalenderdagen na de levering om een klacht te formuleren.

In geval de klant/opdrachtgever de zichtbare gebreken tijdig heeft gemeld en deze gegrond zijn, zal de aannemer deze in natura herstellen zodat de werken finaal conform de overeenkomst afgewerkt worden. 

8.4. Verborgen gebreken 

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, geeft de aannemer  op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg van 6 maanden te rekenen vanaf de oplevering (beëindiging van de uitgevoerde werken).

In geval de klant/opdrachtgever de verborgen gebreken tijdig heeft gemeld en deze gegrond zijn, zal de aannemer deze in natura herstellen. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven.

Voormelde waarborg beperkt zich uitsluitend tot herstelling in natura of vervanging van het stuk waarvan de constructie- en/of montagefout is bewezen, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.  Enige aansprakelijkheid voor gevolgschade is expliciet uitgesloten. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant/opdrachtgever.

Voormelde waarborg dekt evenwel niet:

8.5. Fouten van derden of onderaannemers

ULTIMATE WOODWORKS BV is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van schade aangebracht door toedoen van derden. 

ULTIMATE WOODWORKS BV is niet aansprakelijk voor de zware of opzettelijke fouten of bedrog  van haar onderaannemers. 

8.6. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ULTIMATE WOODWORKS BV is in elk geval (en wanneer niet in natura kan verholpen worden) beperkt tot een vermindering van de prijs en maximaal tot 50% van het factuurbedrag voor de opdracht waarin de aansprakelijkheidsstelling haar oorzaak vindt. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.

8.7. Overmacht

ULTIMATE WOODWORKS BV kan jegens de klant/opdrachtgever in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht (force majeure). 

Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend, verstaan: weers- en klimatologische omstandigheden (weerverlet), blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, gezondheidscrisis, rellen, staking, bedrijfsbezetting, vakbonds- of werknemersgeschillen, ongeval, brand, moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van werklui, stoffen of vervoer, of andere omstandigheden die de levering van de goederen via de normale toevoer- of productiekanalen bemoeilijken of de levering van de goederen via de normale route of transportmiddelen bemoeilijken. 

Situaties van overmacht brengen van rechtswege een verlenging van de uitvoeringstermijn met zich mee met een periode gelijk aan de opschortingstermijn te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten, zonder dat de aannemer hiervoor een schadevergoeding verschuldigd is. 

Een tenietgaan of beschadiging door overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, is nooit ten laste van de aannemer.

Overmacht laat het recht op betaling voor de reeds door ULTIMATE WOODWORKS BV geleverde prestaties onverlet.

De partijen zullen in ieder geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. 

8.8. De 10-jarige aansprakelijkheid van aannemers

De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in artikel 1792 en 2270 van het oud Burgerlijk Wetboek is waar wettelijk voorzien van toepassing.

ARTIKEL 9: VOORBEHOUD AUTEURSRECHTEN

Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door intellectuele rechten. Op het eerste verzoek van de aannemer moeten bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

ULTIMATE WOODWORKS BV behoudt zich het auteursrecht voor op deze stukken. Deze mogen door de klant/opdrachtgever niet worden misbruikt, gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van ULTIMATE WOODWORKS BV.

De klant/opdrachtgever is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen, overeenstemmende met minimaal 10% van de totale aannemingssom.

De opdrachtgever/klant gaat ermee akkoord dat de door ULTIMATE WOODWORKS BV voor de klant/opdrachtgever ontwikkelde ontwerpen kunnen worden opgenomen als referentie in het portfolio van ULTIMATE WOODWORKS BV, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen. 

ARTIKEL 10: PRIVACY WETGEVING – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

ULTIMATE WOODWORKS BV verwerkt de identiteits- en contactgegevens die zij ontvangt van de klant/opdrachtgever en die betrekking heeft op de opdrachtgever zelf, zijn/haar aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, en de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van de onderneming.

Voor direct marketingdoeleinden (zoals het ontvangen van een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events) dient de klant/opdrachtgever zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan ULTIMATE WOODWORKS BV te geven. 

De verwerkingsverantwoordelijke is:

De Besloten Vennootschap ‘ULTIMATE WOODWORKS BV’

Adres zetel: Helleven (C) 8E  2920 Kalmthout

Ondernemingsnummer: BE 0659.879.617

E-mail: info@ultimatewoodworks.be

De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving (de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ en de ‘Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens’) en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. 

Door het aanvaarden van onderhavige voorwaarden bevestigt de klant/opdrachtgever dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaard. 

De klant/opdrachtgever bevestigt verder kennis te hebben genomen van de Privacy verklaring terug te vinden op de website  www.ultimatewoodworks.be en de inhoud ervan te aanvaarden.

De klant/opdrachtgever kan zijn/haar rechten uitoefenen door ULTIMATE WOODWORKS BV te contacteren op de hiervoor vermelde adres- en contactgegevens.

Indien de klant/opdrachtgever het niet eens is met de wijze waarop ULTIMATE WOODWORKS BV de gegevens verwerkt kan de klant zich ook wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te Brussel:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel: +32(0)2 274 48 00

Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Indien zich een geschil aandient waar partijen onderling niet uitkomen, zullen zij vooraleer de procedure aan te vangen bij de rechtbank een bemiddeling opstarten bij een wettelijk erkend bemiddelaar en samen minstens drie bemiddelingspogingen doorlopen.

Indien deze bemiddelingspogingen geen gunstige afloop kennen, zullen alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de onderneming ‘ULTIMATE WOODWORKS BV’ gevestigd is vallen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. 

De taal van de rechtspleging is de Nederlandse taal.